Otvorené v pracovné dni od 7:30 - 16:00

OBCHODNÉ PODMIENKY

SPÔSOB UZATVÁRANIA KÚPNEJ ZMUVY 

Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailovej správy kupujúceho zaslaného predávajúcemu a/alebo vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho a/alebo vo forme telefonickej objednávky kupujúceho predávajúcemu (ďalej len "objednávka"). Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je telefonické alebo e-mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako "potvrdenie objednávky". Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru (vrátane objednávacieho čísla), ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, prípadne iné údaje. 

POTVRDENIE OBJEDNÁVKY 

Objednávka je prijatá do 24 hodín, potvrdenie objednávky Vám zašleme e-mailom, o odoslaní budete taktiež informovaní e-mailom. U niektorých objednávok (väčšie množstvo a pod.), Vás skontaktujeme, pre potvrdenie objednávky, telefonicky. 

PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÚCEHO

Kupujúci je povinný: - prevziať zakúpený alebo objednaný tovar - zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru - nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar. 

PRÁVA A POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO 

Dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu. - Zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR. - Odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad). 

Predávajúci je povinný: Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky. 

PLATOBNÉ PODMIENKY 

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien. Všetky ceny sú uvedené s DPH (20%). Platné ceny sú potvrdené kupujúcemu predávajúcim v okamihu potvrdenia objednávky a sú závislé na druhu registrácie kupujúceho a platných cenách v okamihu prijatia objednávky. Ak je platná cena totožná alebo nižšia než v písomnej, faxovej alebo e-mailovej objednávke, nie je spätne kupujúcemu potvrdená a tovar je mu dodaný za platnú cenu v okamihu prijatia objednávky. Pokiaľ je cena vyššia než cena uvedená na objednávke, predávajúci neodkladne o tejto skutočnosti informuje kupujúceho, ktorý môže novú cenu prijať alebo dodávku odmietnuť. Pri ústnej alebo telefonickej objednávke je vždy kupujúcemu poskytnutá platná cena pre danú objednávku. Platobná podmienka je platba v hotovosti pri odovzdaní predmetu plnenia alebo možnosť využitia ďalších spôsobov platieb, ktoré sú uvedené nižšie. Spôsoby platieb: - platba v hotovosti pri prevzatí tovaru kuriérovi (prepravcovi) - možnosť uskutočnenia platby na účet v Tatrabanke na nasledovné číslo účtu: 2622131530/1100.

ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

Každú objednávku môžete do 24 hodín zrušiť a to výhradne e-mailom na adresu naradie@spektrum-bb.sk. Následne Vám bude predajcom poslané e-mailom zrušenie objednávky. 

DOPRAVA A POŠTOVNÉ 

Objednaný tovar Vám zašleme prepravnou službou DPD alebo UPS. Cena dopravy závisí od aktuálnych cien prepravcov. Osobný odber tovaru je nutné nahlásiť vopred a doporučujeme ho vopred oznámiť, aby sme Vám mohli tovar pripraviť. 

Podmienky prepravy: Platba za tovar prebieha v hotovosti kuriérovi resp. prepravcovi, ktorý Vám následne vystaví doklad o zaplatení. Pri nezastihnutí Vás bude kontaktovať prepravná spoločnosť a dohodne nový termín dodania. Postup pri preberaní zásielky: Skontrolujte, či nie je obal výrobku poškodený. Pokiaľ obal bude javiť známky poškodenia (napr. bude roztrhnutý, rozlepený a pod.), tovar nepreberajte alebo prevezmite s výhradou. V prípade, že obal bude v poriadku, tovar zaplaťte a prevezmite. Upozorňujeme, že podľa podmienok dopravcu nemôžete tovar pred zaplatením a prevzatím rozbaliť a prekontrolovať. Pokiaľ po rozbalení zistíte poškodenie výrobku, neodkladne nás kontaktujte. Pri neskoršom oznámení nemusí byť Vaša reklamácia kladne vybavená. Pri rozbalení dbajte na to , aby ste obal a vnútorné výplne rozbaľovaním nepoškodili, obal vo vlastnom záujme nevyhadzujte a na určitú dobu uschovajte. 

DODACIA LEHOTA

Dodacia lehota je 3-10 dní. V prípade, že nebude možné objednávku vybaviť alebo niektorý tovar nebude skladom, budeme Vás o tejto skutočnosti informovať. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch: - tovar sa už nevyrába, alebo nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil časť, alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka vrátená späť. 

DODANIE DAŇOVÉHO DOKLADU A ZÁRUČNÉHO LISTU 

Daňový doklad je zasielaný priamo so zásielkou. Záručný list výrobcu, pokiaľ je výrobcom dodávaný, zasielame potvrdený. Pri tovare, ktorý neobsahuje originálny záručný list výrobcu, slúži ako záručný list daňový doklad za predpokladu, že obsahuje meno a priezvisko, názov alebo obchodnú firmu predávajúceho, jeho identifikačné číslo, sídlo ak ide o právnickú osobu, alebo bydlisko ak ide o fyzickou osobu. 

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY – VRÁTENIE TOVARU 

V súlade s § 12 zákona č. 108/2000 Z. z. má zákazník právo odstúpiť od zmluvy do 7 dní od prevzatia tovaru. Ak sa rozhodne pre odstúpenie v tejto lehote a dodrží nižšie uvedené podmienky, bude mu vrátená kúpna cena: - kontaktujte nás na telefónnom čísle 0903520697 respektíve 0911520698 a dohodnite si spôsob vrátenia tovaru - tovar, ktorý budete vracať v rámci tejto záruky späť musí byť zabalený v pôvodnom obale, nesmie niesť známky používania, musí byť nepoškodený, kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atd.) a musí byť odoslaný s kópiou dokladu o kúpe - náklady na prepravu tovaru k dodávateľovi nesie v plnej výške zákazník - peniaze za tovar Vám budú vrátené poštovou poukážkou alebo prevodom na Váš účet a to najneskôr do 10 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru - prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme bohužiaľ môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho späť Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec je pri prevzatí kupujúcim v zhode s kúpnou zmluvou, to znamená, že je bez závad. V prípade rozporu s kúpnou zmluvou má zákazník právo od zmluvy odstúpiť. 

REKLAMÁCIA A ZÁRUKA 

Záručná lehota začína plynúť prevzatím tovaru kupujúcim. Prípadnú reklamáciu vybavíme s Vami individuálnou dohodou k Vašej spokojnosti v súlade s platným právnym poriadkom. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné vady. Pokiaľ budú takéto poškodenia zistené, je kupujúci túto skutočnosť povinný bezodkladne nahlásiť predajcovi. Za závady vzniknuté prepravcom neručíme. Informácie o najbližšom servisnom stredisku Vám poskytneme telefonicky alebo emailom. Na tovar sa vzťahuje zákonná lehota 24 resp., pokiaľ nie je uvedené inak. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady. Záruka sa nevzťahuje pri: - nesprávnym použitím výrobku - nesprávnym skladovaním Postup pri reklamácii: - informujte nás o reklamácii telefonicky, e-mailom, či písomne - tovar zašlite ako doporučený balík (nie na dobierku) na našu adresu. V prípade väčšieho tovaru je možné telefonicky dohodnúť zvoz prepravnou spoločnosťou - zákazník sa môže o priebehu reklamácie informovať e-mailom naradie@spektrum-bb.sk - o ukončení a o výsledku reklamácie bude zákazník informovaný telefonicky alebo odoslaným e-mailom z adresy naradie@spektrum-bb.sk